Konkurs Joko Dzień Matki - regulamin

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest firma Miraculum S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

3. Konkurs Miraculum ,,Konkurs Joko Dzień Matki” zwany jest dalej „Konkursem”.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.facebook.com/JokoMakeupPolska

6. Konkurs będzie trwał od 24.05.2017r. od momentu wrzucenia postu konkursowego na profil Miraculum Cosmetics Polska w serwisie Facebook do 28.05.2017r. do godziny 23:59.

7. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Organizatora, punktów handlowych i usługowych oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Organizatora, w tym także osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. posiadanie konta w serwisie Facebook, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem;

c. poprawne wykonania zadania konkursowego;

d. akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Wypełnienie zadania konkursowego:

Napisanie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie jakimi produktami do makijażu dzielisz się ze swoją mamą?

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3.NAGRODY

 

1. Wśród odpowiedzi wybierzemy trzy najlepsze i nagrodzimy je produktem marki Joko, który używa osoba komentująca razem z mamą, zgodnie z komentarzem oraz niespodziankę w postaci książki.

2. Wyniki zostaną ogłoszone 29.05.2017. Nagroda zostanie przesłana uczestnikowi na adres podany przez niego organizatorowi w wiadomości prywatnej.

3. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej (w odpowiedzi do komentarza biorącego udział w konkursie, czyli pod postem konkursowym).

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

§4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zadanie konkursowe wymaga od uczestnika:

Napisanie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie jakimi produktami do makijażu dzielisz się ze swoją mamą?

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

Nagrodzone zostaną trzy osoby.

5. Nazwisko i imię Zwycięzców zostanie opublikowane na profilu Facebook Joko Make Up Polska w postaci posta.

 

§5.REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6.DANE OSOBOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP: 726 23 92 016, REGON: 472905994, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034099. Dane osobowe przekazane Miraculum S.A. przez Uczestników lub opiekunów prawnych Uczestników mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane przez firmę Miraculum S.A. wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, tj. w celu publikowania wyników Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, którzy zwyciężyli oraz w celu przekazania przyznanych nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Miraculum S.A., (dalej„Administrator”). Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email sekretariat@miraculum.pl.

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook.com ani współprowadzony z Facebook.com. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – Miraculum S.A., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 

Konkurs Joko Dzień Matki - regulamin